a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

9:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

+48 71 727 62 81

Bezpłatna konsultacja

Facebook

Twitter

Szukaj
Menu
 

Odfrankowienie kredytu

Dowiedz się na czym polega odfrankowienie kredytu
Oszukani Przez Banki > Odfrankowienie kredytu

W ramach postępowania sądowego przeciwko bankom, badaniu podlegają klauzule umowne zawarte w umowach kredytowych. Klauzule, które zostały stworzone przez bank jako wzorce – co do zasady bez możliwości ich negocjacji przez kredytobiorców. Znaczenie ma zatem konkretna klauzula w brzmieniu z chwili zawarcia umowy, sposób jej interpretacji oraz wykonywania umowy kredytowej w trakcie jej trwania.

W trakcie badania wzorców umownych niezbędne jest sprawdzenie występowania przesłanek określonych w art. 385(1) § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

a

W trakcie weryfikacji wzorców umownych niezbędne jest również zweryfikowanie, czy konkretna klauzula, której abuzywność jest zarzucana, znajduje się w rejestrze klauzul abuzywnych. Wpisy konkretnych klauzul do rejestru klauzul abuzywnych następuje każdorazowo na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Skutki prawne wpisu klauzul umownych do rejestru klauzul abuzywnych rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 20.11.2015 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/15. Zgodnie z jego treścią rozszerzona podmiotowo prawomocność materialna wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, działa na rzecz wszystkich osób trzecich, ale wyłącznie przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy, przeciwko któremu ten wyrok został wydany. Tym samym nie ma potrzeby, aby inne osoby wszczynały na nowo postępowania o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o tej samej treści.

Skutkiem uznania abuzywności klauzul umownych dotyczących waloryzacji kredytu, będzie ich bezskuteczność pomiędzy stronami. Zatem zgodnie z art. 385(1) § 1 kodeksu cywilnego, takie niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, czyli sąd bezskuteczne, natomiast w pozostałym zakresie umowa nadal obowiązuje, na co jednoznacznie wskazuje art. 385(1) § 2 kodeksu cywilnego.

Bezskuteczność klauzul umownych uznanych za niedozwolone, następuje z mocy prawa i z mocą wsteczną. Powoduje to brak związania konsumenta postanowieniem abuzywnym zawartym we wzorcu umownych lub konkretnej umowy z mocą wsteczną i do wywołania tego skutku nie musi zapaść orzeczenie sądu – wystarczy że przesłanki określone w art. 385(1) kodeksu cywilnego zostaną spełnione. Brak obowiązywania konkretnych klauzul  w danym stosunku umownym powoduje powstanie luki. W zależności od treści postanowienia umownego uznanego za niedozwolone, luka ta może zostać wypełniona, jednak tylko przez przepisy prawa o charakterze dyspozytywnym. Niezbędne jest zatem istnienie w polskim systemie prawnym odpowiednich przepisów, które dotyczą kwestii regulowanych odmiennie w postanowieniu uznanym za klauzulę niedozwoloną. W pozostałych przypadkach luka powstała w treści umowy nie może zostać uzupełniona.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto odfrankowić umowę kredytu we frankach, oraz czy Twoja umowa pozwala na takie odfrankowienie, zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy Tobie rozwiązanie najkorzystniejsze rozwiązanie.